Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „KUKUŁKA”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „KUKUŁKA” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniem niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji,
wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejscowość Wierzbica.

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw i wykonywania zadań może zatrudnić pracowników lub zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
 3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji celów

§ 7

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz rozwoju oświatowo – kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Celem Stowarzyszenia jest:
  • inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych;
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  • diagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnych;
  • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działania w sferze sportu i rehabilitacji;
  • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
  • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalność charytatywna;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka;
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
  • wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • promocja czytelnictwa i literatury
  • wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
  • wspieranie rozwoju technik informacyjnych w edukacji
  • organizowanie krajowych i lokalnych konferencji, zjazdów, seminariów naukowych i popularnonaukowych
  • doskonalenie zawodowe członków stowarzyszenia
 3. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę;
  • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych;
  • rozwój umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży;
  • organizacja, prowadzenie seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, konsultacji;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • doradztwo zawodowe i personalne;
  • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
  • prowadzenie działalności dziennikarskiej;
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, a zwłaszcza integrowanie grup społecznych wokół działalności społecznej, obywatelskiej, patriotycznej;
  • prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego; używek, patologii społecznych;
  • poradnictwo prawne;
  • prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych;
  • organizacja zbiórek, koncertów, aukcji i innych działań charytatywnych;
  • promocję wolontariatu;
  • podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez organizację działań edukacyjnych i promujących ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
  • działania promujące zdrowy tryb życia.
  • promocja czytelnictwa i literatury
  • przygotowanie i publikowanie materiałów informacyjnych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską oraz uiści wpisowe. Cudzoziemcy mogą zostać członkami Stowarzyszenia na zasadach obywateli polskich, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Decyzje o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia biorąc pod uwagę także niekaralność za przestępstwa umyślne oraz opinie o kandydacie.

§ 9

Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 10

 1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo:
  • uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
  • wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania uwag i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  • korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia w swej działalności,
  • korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  • swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  • dbać o jego dobre imię,
  • brać aktywny udział w popieraniu i realizowaniu celów Stowarzyszenia,
  • przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  • regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  • wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  • wykluczenia ze Stowarzyszenia wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,
  • skreślenia przez Zarząd z listy członków,
  • śmierci członka.
 2. Członek może zostać skreślony z listy członków Stowarzyszenia w sytuacji:
  • rażącego naruszenia statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
  • utraty zdolności do czynności prawnych,
  • nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy wyroku Sądu Koleżeńskiego zapadłego większością 2/3 głosów.
 4. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa może podjąć tylko Walne Zebranie na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§ 12

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu treści tej uchwały.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

§ 14

 1. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
 2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 15

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Stanowi go ogół członków.

§ 16

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  • wybór członków do organów Stowarzyszenia na następną kadencję,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
  • zatwierdzenie statutu i jego zmian,
  • uchwalenie regulaminów pracy Zarządu,
  • ustalanie wpisowego,
  • rozstrzyganie odwołań od wyroków Sądu Koleżeńskiego,
  • wykluczenie członków Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd dwa razy w roku. O jego terminie i początku obrad Zarząd jest zobowiązany powiadomić pisemnie za potwierdzeniem odbioru nie mniej niż na 14 dni wcześniej.
 2. Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać na piśmie przed rozpoczęciem zebrania.
 3. Porządek obrad jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne.
 5. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, drugim terminie może ono obradować bez względu na liczbę uczestników.
 6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie oraz, z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
lub co najmniej 1/3 ogółu członków, w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

§ 19

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych na okres 5 lat przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków Zarządu oraz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Prezes Zarządu jest uprawniony do zawierania innych umów, o których mowa w §6 statutu.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  • bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  • nadzór nad sposobem wykorzystywania pozyskiwanych funduszy,
  • prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,
  • egzekwowania składek członkowskich,
  • sporządzanie planu finansowego wspierania celów Stowarzyszenia,
  • zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
  • zawieranie umów z innymi podmiotami,
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie spraw określonych przez Zarząd należy do Prezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

§ 22

Jeżeli członek Zarządu rezygnuje z pełnienia funkcji lub zostaje odwołany, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 23

Odwołanie Zarządu może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia i wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, powołanym w trybie właściwym dla wyboru członków Zarządu, spośród osób nie będących członkami innych wybieralnych organów Stowarzyszenia. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności nad działalnością majątkowo-finansową,
  • składanie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu,
  • pełnienie funkcji kierownika zakładu w stosunku do Prezesa Zarządu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy przez jej Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 26

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  • pracy członków Stowarzyszenia,
  • okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
  • własnej działalności gospodarczej,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • subwencji i dotacji,
  • zbiórek publicznych,
  • innych źródeł dozwolonych prawem obowiązującym.

§ 28

 1. W sprawach zwykłego zarządu Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub inny upoważniony przez Walne Zebranie członek Zarządu. Do udzielania pełnomocnictw, nabywania, zbywania i obciążania majątku, dysponowania środkami Stowarzyszenia, oraz do zaciągania zobowiązań - przekraczających zwykły zarząd - w granicach uchwalonych przez Walne Zebranie uprawniony jest Prezes i członek Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. Do zbycia nieruchomości Stowarzyszenia potrzebna jest zgoda Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 29

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 30

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną celem przeprowadzenia likwidacji.
 2. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia.

§ 31

Komisja likwidacyjna przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności określone w ustawie o Stowarzyszeniach.

§ 32

Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacz się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji, a komisja likwidacyjna zgłosi Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

 
 

Statut Stowarzyszenia
Kulturalno – Oświatowego „KUKUŁKA”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „KUKUŁKA” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniem niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji,
wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejscowość Wierzbica.

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw i wykonywania zadań może zatrudnić pracowników lub zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
 3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji celów

§ 7

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz rozwoju oświatowo – kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Celem Stowarzyszenia jest:
  • inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych;
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  • diagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnych;
  • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działania w sferze sportu i rehabilitacji;
  • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
  • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalność charytatywna;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka;
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
  • wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • promocja czytelnictwa i literatury
  • wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
  • wspieranie rozwoju technik informacyjnych w edukacji
  • organizowanie krajowych i lokalnych konferencji, zjazdów, seminariów naukowych i popularnonaukowych
  • doskonalenie zawodowe członków stowarzyszenia
 3. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę;
  • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych;
  • rozwój umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży;
  • organizacja, prowadzenie seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, konsultacji;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • doradztwo zawodowe i personalne;
  • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
  • prowadzenie działalności dziennikarskiej;
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, a zwłaszcza integrowanie grup społecznych wokół działalności społecznej, obywatelskiej, patriotycznej;
  • prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego; używek, patologii społecznych;
  • poradnictwo prawne;
  • prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych;
  • organizacja zbiórek, koncertów, aukcji i innych działań charytatywnych;
  • promocję wolontariatu;
  • podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez organizację działań edukacyjnych i promujących ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
  • działania promujące zdrowy tryb życia.
  • promocja czytelnictwa i literatury
  • przygotowanie i publikowanie materiałów informacyjnych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską oraz uiści wpisowe. Cudzoziemcy mogą zostać członkami Stowarzyszenia na zasadach obywateli polskich, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Decyzje o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia biorąc pod uwagę także niekaralność za przestępstwa umyślne oraz opinie o kandydacie.

§ 9

Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 10

 1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo:
  • uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
  • wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania uwag i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  • korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia w swej działalności,
  • korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  • swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  • dbać o jego dobre imię,
  • brać aktywny udział w popieraniu i realizowaniu celów Stowarzyszenia,
  • przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  • regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  • wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  • wykluczenia ze Stowarzyszenia wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,
  • skreślenia przez Zarząd z listy członków,
  • śmierci członka.
 2. Członek może zostać skreślony z listy członków Stowarzyszenia w sytuacji:
  • rażącego naruszenia statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
  • utraty zdolności do czynności prawnych,
  • nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy wyroku Sądu Koleżeńskiego zapadłego większością 2/3 głosów.
 4. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa może podjąć tylko Walne Zebranie na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§ 12

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu treści tej uchwały.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

§ 14

 1. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
 2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 15

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Stanowi go ogół członków.

§ 16

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  • wybór członków do organów Stowarzyszenia na następną kadencję,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
  • zatwierdzenie statutu i jego zmian,
  • uchwalenie regulaminów pracy Zarządu,
  • ustalanie wpisowego,
  • rozstrzyganie odwołań od wyroków Sądu Koleżeńskiego,
  • wykluczenie członków Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd dwa razy w roku. O jego terminie i początku obrad Zarząd jest zobowiązany powiadomić pisemnie za potwierdzeniem odbioru nie mniej niż na 14 dni wcześniej.
 2. Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać na piśmie przed rozpoczęciem zebrania.
 3. Porządek obrad jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne.
 5. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, drugim terminie może ono obradować bez względu na liczbę uczestników.
 6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie oraz, z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
lub co najmniej 1/3 ogółu członków, w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

§ 19

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych na okres 5 lat przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków Zarządu oraz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Prezes Zarządu jest uprawniony do zawierania innych umów, o których mowa w §6 statutu.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  • bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  • nadzór nad sposobem wykorzystywania pozyskiwanych funduszy,
  • prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,
  • egzekwowania składek członkowskich,
  • sporządzanie planu finansowego wspierania celów Stowarzyszenia,
  • zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
  • zawieranie umów z innymi podmiotami,
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie spraw określonych przez Zarząd należy do Prezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

§ 22

Jeżeli członek Zarządu rezygnuje z pełnienia funkcji lub zostaje odwołany, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 23

Odwołanie Zarządu może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia i wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, powołanym w trybie właściwym dla wyboru członków Zarządu, spośród osób nie będących członkami innych wybieralnych organów Stowarzyszenia. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności nad działalnością majątkowo-finansową,
  • składanie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu,
  • pełnienie funkcji kierownika zakładu w stosunku do Prezesa Zarządu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy przez jej Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 26

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  • pracy członków Stowarzyszenia,
  • okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
  • własnej działalności gospodarczej,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • subwencji i dotacji,
  • zbiórek publicznych,
  • innych źródeł dozwolonych prawem obowiązującym.

§ 28

 1. W sprawach zwykłego zarządu Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub inny upoważniony przez Walne Zebranie członek Zarządu. Do udzielania pełnomocnictw, nabywania, zbywania i obciążania majątku, dysponowania środkami Stowarzyszenia, oraz do zaciągania zobowiązań - przekraczających zwykły zarząd - w granicach uchwalonych przez Walne Zebranie uprawniony jest Prezes i członek Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. Do zbycia nieruchomości Stowarzyszenia potrzebna jest zgoda Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 29

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 30

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną celem przeprowadzenia likwidacji.
 2. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia.

§ 31

Komisja likwidacyjna przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności określone w ustawie o Stowarzyszeniach.

§ 32

Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacz się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji, a komisja likwidacyjna zgłosi Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.